Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

10 grudnia 2015 r. prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h. c. został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na kolejną kadencję. Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h. c. kieruje Katedrą Teorii Wychowaniu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Serdecznie gratulujemy.

 

BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (kadencja 2012-2015), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Narodowego Centrum Nauki, przewodniczący Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz honorowym przewodniczącym Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wypromował 13 doktorów nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie pedagogika. Kierował 9 projektami badawczymi w konkursach (KBN, MNiSW i NCN) oraz uczestniczył łącznie w 13 międzynarodowych (Czechy, Norwegia, Słowacja) i ogólnokrajowych zespołach badawczych. Jest redaktorem czterech tomów i współredaktorem (z prof. Z. Kwiecińskim) dwóch tomów podręczników akademickich „Pedagogika” oraz współredaktorem z ks. prof. ChAT B. Milerskim „Leksykonu PWN. Pedagogika”. Jako autor, współautor, tłumacz i redaktor wydał ponad 60 monografii naukowych oraz ponad 700 artykułów naukowych i popularnonaukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach zwartych. Ostatnio opublikował: „Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji” (Kraków 2015); „Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu” (Kraków 2013); „Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury” (Kraków 2012), „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości” (Kraków 2012); „Klinika akademickiej pedagogiki” (2011); „Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania” (Kraków 2010); „Myśleć jak pedagog” (Gdańsk 2010); „Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania” (Kraków 2009); „Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP” (Warszawa 2009). Jest założycielem i redaktorem naczelnym półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”, członkiem rad naukowych m.in. takich czasopism pedagogicznych jak: „Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis”, „The New Educational Review”, „Rocznik Pedagogiczny KNP PAN”; „Chowanna”; „Przegląd Pedagogiczny”; „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Problemy Wczesnej Edukacji”, „Parezja”, „Szkice Familiologiczne” czy „StRuNa – Ogólnopolski Biuletyn Młodych Naukowców”. Służył ponad 30 lat w ZHP (harcmistrz), a w oświacie współtworzył eksperyment pedagogiczny  w Łodzi i animował ruch nauczycieli klas autorskich w kraju i poza granicami (Szwajcaria, Słowacja). Jest dwukrotnym laureatem nagród ministra edukacji za indywidualne osiągnięcia naukowe, wyróżniony m.in. przez Radę Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu „Medalem Za Zasługi Dla Pedagogiki Współczesnej” (2013) a przez Kapitułę Konkursów  dotyczących innowacji w edukacji i dla edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Nagrodą Specjalną – Statuetką „Skrzydła Wyobraźni” (2013), zaś przez Kapitułę Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej nagrodą „Edukator Roku 2015”. Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP, Medalem Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. Od 2007 r. prowadzi blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com