Powstanie Instytutu Historii Sztuki UŁ

Sztuka awangardowa, dzieje mody, historia architektury nowoczesnej, sztuka dawna to tylko kilka z obszarów badawczych Instytutu Historii Sztuki UŁ, który powstał z przekształcenia dotychczas istniejącej samodzielnej Katedry Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

 

W ciągu ostatnich dekad łódzka historia sztuki wypracowała solidną pozycję naukową, a powstanie Instytutu w dużej mierze to potwierdza. Z pewnością daje to szansę na dalszy rozwój naukowy i dalsze rozwijanie solidnego, elitarnego kierunku studiów. – mówi prof. Piotr Gryglewski, dyrektor nowo powstałej jednostki. – Prowadzone badania jak i możliwość promowania ich wyników są istotnymi zadaniami jednostki. Odgrywają one ważną rolę w budowaniu naszej wiedzy o Łodzi, regionie i kraju, równocześnie wykraczając poza jej granice i często dotykając zagadnień o charakterze globalnym. Badania nad sztuką w wyjątkowy sposób łączą refleksję historyczną ze współczesnymi wyzwaniami, dzięki temu aktywność Instytutu w istotny sposób wzbogaca naukowe i dydaktyczne możliwości naszej Uczelni.

 

Badania prowadzone przez pracowników Instytutu Historii Sztuki mają zróżnicowany, przekrojowy i nierzadko interdyscyplinarny charakter. Obejmują one trzy obszary.

 

Pierwszy stanowi sztuka dawna, ze szczególnym uwzględnieniem architektury nowożytnej polskiej i powszechnej, a także kwestie regionalizmu w dziejach architektury i plastyki ziem polskich. Drugim obszarem poszukiwań naukowych jest historia architektury nowoczesnej i współczesnej od końca XVIII wieku (epoka klasycyzmu) do początków wieku XXI. Istotne miejsce wśród badanych obiektów i zjawisk zajmuje architektura Łodzi i regionu. Trzecim obszarem zainteresowań jest plastyka nowoczesna i współczesna. Prace prowadzone w tym nurcie badań dotyczą wielu zagadnień związanych z rozwojem i przemianami sztuki nowoczesnej i współczesnej od XIX po pocz. XXI w. Wśród nich znajdują się problemy sztuki awangardowej, postmodernistycznej. Uwzględniają one relacje między plastyką a innymi dziedzinami twórczości artystycznej.

 

Ważnym wzbogaceniem wymienionych kierunków zainteresowań naukowych są intensywnie rozwijające się od wielu lat badania nad sztuką pozaeuropejską, zwłaszcza terenów Ameryki Południowej i Afryki. Innym kierunkiem poszukiwań są badania nad sztuką żydowską, głównie środowiska łódzkiego i zachowanej tu spuścizny materialnej. Coraz mocniej są też obecne badania dotyczące dziejów mody. W ostatnim czasie ważne miejsce w aktywności naukowej pracowników Instytutu zajmują prace nad sposobami upowszechniania sztuki metodami audiodeskrypcji. Prace te w ostatnim czasie zostały docenione i wielokrotnie nagrodzone (m.in. nagroda LUMEN 2017 dla zespołu prof. A. Pawłowskiej).

 

W obecnym kształcie Instytut tworzą dwie katedry – historii architektury i historii malarstwa i rzeźby. Powstała instytucja kontynuuje tradycję instytucjonalnej historii sztuki obecnej na łódzkim uniwersytecie od 1945 r. Natomiast jako kierunek studiów, po likwidacji na początku lat pięćdziesiątych, funkcjonuje ona nieprzerwanie od 1992 r.

 

Łódzka historia sztuki wciąż się rozwija zyskując coraz solidniejszą pozycję badawczą i kształcąc kolejne pokolenia absolwentów. Zmiana formuły organizacyjnej odzwierciedla rozwój jednostki i jej rosnące znaczenie.

 

Tekst: prof. Piotr Gryglewski

Redakcja: Centrum Promocji